این تابع وضعیت سیستم را ارزیابی میکند .

NTSTATUS WINAPI NtQuerySystemInformation(
  _In_      SYSTEM_INFORMATION_CLASS SystemInformationClass,
  _Inout_   PVOID                    SystemInformation,
  _In_      ULONG                    SystemInformationLength,
  _Out_opt_ PULONG                   ReturnLength
);