درایور نام برنامه ای است که در سطح کرنل اجرا میشود (در برخی موارد تنها در سطح یوزر نوشته و اجرا میشود) و اجازه میدهد یک سیستم عامل با یک دستگاه در ارتباط باشد و همچنین از کاربرد دیگر آن ، درایور به برنامه نویس این توانایی را میدهد که تغییراتی را که میخواهد در سطح کرنل انجام دهد اعمال کند .

فرض کنید یک برنامه نیاز دارد که یک مقدار اطلاعات را از دستگاهی بخواند . برنامه یک تابع اجرایی را به وسیله سیستم عامل صدا میزند و سیستم عامل نیز یک تابع از درایور را برای گرفتن اطلاعات از دستگاه فراخوانی میکند.
درایوری که به وسیله کمپانی طراحی شده میداند که چگونه باید با سخت افزار وسیله خود ارتباط برقرار کند .
بعد از اینکه درایور اطلاعات را از دستگاه گرفت آن را در اختیار سیستم عامل قرار میدهد و سیستم عامل نیز آن را به برنامه مورد نظر میدهد تا از آن استفاده کند

driver