در این سمپل نمونه هایی از رسم چارت و پات در Qt و کتابخانه Qwt آورده شده.
همچنین سورس این کتاب خانه و آموزش کامپایل آن با کامپایلر mingw آورده شده .