زمانی که یک پردازنده اقدام به خواندن و نوشنتن به یک مکان حافظه میکند ، از یک آدرس مجازی استفاده میکند .

به عنوان بخشی از عملیات  خواندن یا نوشتن ، پردازنده آدرس مجازی را به آدرس فیزیکی ترجمه میکند . دسترسی به حافظه از طریق یک آدرس مجازی مزایای زیر را دارد :