در این سمپل نمونه ای از کاربرد سیگنال و اسلات آورده شده همراه با روش درست کد نویسی کردن در فریمورک کیوت و ساخت و اضافه کردن اشیا  (QMenu و QGroupBox و QTextEdit و ....)میباشد .