سرویس برنامه ای است که که فاقد گرافیک و واسط کاربری میباشد و برنامه ای است که میتواند بصورت لحظه ای یا دائمی ، از قبل از ورود کابر به ویندوز یا در هر لحظه ای فعال و اجرا گردد.

برای شروع چند ساختمان مورد استفاده در آن را بر رسی میکنیم .

ساختمان SERVICE_TABLE_ENTRY:

برای راه اندازی سرویس ، مایکروسافت یک ساختمان دادی ای تشکیل داده که باید آن را پر کنیم الگوی آن به صورت زیر است

typedef struct _SERVICE_TABLE_ENTRY {
  LPTSTR                  lpServiceName;
  LPSERVICE_MAIN_FUNCTION lpServiceProc;
} SERVICE_TABLE_ENTRY, *LPSERVICE_TABLE_ENTRY;

داده اول یک استرینگ است که شامل نام سرویس میباشد ، داده دوم نیز باید با تابعی مقدار دهی شود که تابع اصلی سرویس میباشد(در مثال ارائه شده با آن بیشتر آشنا میشویم.