در این قسمت ما به دو کلاس ذکر شده بطور مختصر و با ارائه مثال میپردازیم تا پایه ای گردد برای کلاس ها و آموزش های بالاتری از فریمورک Qt