در این پست توضیحات مختصری درمورد سه API ویندوز میدهیم و برای هر یک مثالی میزنیم .

BOOL WINAPI SetProcessAffinityMask(
  HANDLE    hProcess,
  DWORD_PTR dwProcessAffinityMask
);
DWORD_PTR WINAPI SetThreadAffinityMask(
  HANDLE    hThread,
  DWORD_PTR dwThreadAffinityMask
);
void WINAPI GetSystemInfo(
  LPSYSTEM_INFO lpSystemInfo
);