این تابع یک API ویندوز میباشد و برای ساخت یا باز کردن یک فایل یا یک جریان ورودی خروجی برای یک وسیله میباشد .
این تابع در ویندز XP و Server 2003 بعد از آنها قابل استفاده میباشد و در Kernel32.dll موجود است .

در حالت یونی کد از CreateFileW و در حالت اسکی از CreateFileA نیز استفاده میشود

HANDLE WINAPI CreateFile(
  LPCTSTR               lpFileName,
  DWORD                 dwDesiredAccess,
  DWORD                 dwShareMode,
  LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,
  DWORD                 dwCreationDisposition,
  DWORD                 dwFlagsAndAttributes,
  HANDLE                hTemplateFile
);